Главная Новости

Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі алматЫ технологиялық университетІ

Опубликовано: 04.12.2018

23.11.18

↑ [ 1] ↓

переходы:17
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі алматЫ технологиялық университетІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МинистІрЛІГІ

АлматЫ технологиЯЛЫҚ университетІ

элективТІК ПӘНДЕР КаталогЫ

Алматы, 2011ж.

ӘОЖ 378 (085)

Элективтік пәндер каталогы. Бакалавриат. - Алматы: АТУ, 281 - бет.

Редакциялық кеңес: Құлажанов Т.Қ., Мұхаметқалиев Т.М., Оспанов А.Б., Нурахметов Б.К., Абинова Г.Д., Құрманалиев М.Қ., Абдрахимов О.Т., Қизатова М.Ж., Жангуттина Г.О..

Құрастырушылар: Ізтаев Ә.І., Мырзалиева С.К., Лесова Ж.Т., Уажанова Р.У., Таева А.М., Сарттарова Л.Т., Құтжанова Ә.Ж., Жаунгарова Ә.Ә., Көшеров Т.С., Аухадиева З.Ж., Еркебаев М.Ж., Синчев Б.Қ., Ержанов Н.М., Сағадиев Н.Д., Есайдар У.С., Сауранова М.М., Даулетбақов Б.Д., Молдағалиева А.Е., Кабдрасина Г.Ш., Сапархан М.С.

^ Бұл каталогта Алматы технологиялық университеті даярлайтын мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларына сәйкес элективті пәндер каталогы ұсынылған.

Алғы сөз

Элективтік пәндер каталогын Алматы технологиялық университетiнiң оқу-әдiстемелiк басқармасы құрастырған.

Мамандықтың жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша типтік оқу жоспарында білім алушыларға пәндердiң екi тобы ұсынылады. Бiрiншi - міндетті пәндер тобы, екiншi - студенттердің таңдауымен оқылатын пәндер тобы кіреді. Каталог болашақ маманның атқаратын қызметін ескере отырып дұрыс таңдау жасау үшін маңызды рөл атқарады.

Типтік оқу жоспарына сәйкес міндетті пәндер каталогына қосымша ретiнде элективті (таңдау) пәндер каталогы өңделіп жасалады. Каталогта таңдау пәндеріне кіретін барлық пәндердің жүйелендірілген аннотациялық тiзiмі мен қысқаша мазмұндары, мақсаттары көрсетілген.

Элективті пәндер каталогы барлық мамандықтар бойынша элективтік (таңдау) пәндердiң тiзiмiнен және олардың қысқаша мазмұнынан тұрады.

Каталогтың түпкiлікті мақсаты студенттерді элективтік (таңдау) пәндердiң қысқаша мазмұнымен таныстырып, жеке білім траекториясын анықтауда таңдау мүмкiндiктерін беру болып табылады.

^ Каталогтың құрылымына түсiндiрме

Каталогта кесте түрiнде мамандықтар мен кафедралар бойынша элективтік (таңдау) пәндердің жеке тiзiмдері келтірілген.

Әрбiр кестеде пәндердiң атаулары мен кодтары, несиелердің саны, курстары, семестрлері, пререквизиттері, постреквизиттері және кафедрасы, бағдарламаның авторлары мен дәріс жүргізушілер жөнінде қысқаша мәліметтер берілген.

Элективтік пәндер каталогы негізі үш циклдың пәндерінен тұрады:

- жалпы бiлiм беру пәндер циклi (ЖБП);

- базалық пәндер циклi (БП) ;

- кәсiби пәндер циклi (КП).

^ ТАМАҚ ӨНДІРІСІНІҢ ФАКУЛЬТЕТІ

Азық-түлік өнімдерін өндіру салаларының технологиялары, арнайы тағайындау өнімдерінің технологиясы, қоғамдық тамақтану кәсіпорынындағы есеп және есеп тапсыру, қоғамдық тамақтану кәсіпорынын жобалау негіздері, дипломдық жұмыс

Тағамдық заттардың адам өміріндегі маңызы. Ас қорыту жүйесі. Ас қорыту жүйесінің маңызы. Ас қорыту жүйесінің құрылысы. Адам ағзасының энергия кажетілігі. Ақуыздар. Липидтер. Көмірсулар. Витаминдер. Минералды заттар. Азық-түлік өнімдерінің негізгі топтарының тағамдық құндылық сипаттамалары. Емдік-профилактикалық тамақтану.

Гигиена - адам ағзасына сыртқы орта факторларының әсерін зерттейтін ғылым. Ол кері әсерлі факторлардың жағымсыз әсерін болдырмау үшін және алдын-алу үшін жасалатын іс-шаралардың негізі болып табылады. Санитария - осы іс-шараларды жүзеге асыратын гигиена саласы.

Тағамдық санитария - халықты сапалы және толыққұнды азық-түлікпен қамтамасыз ету іс-шараларын жүзеге асыратын гигиена саласы. Сонымен қатар ол тағам дайындайтын кәсіпорындарда санитарлық бақылауды ұйымдастырады және азық-түліктердің санитарлық экспертизасын қамтамасыз етеді.

Тамақтану гигиенасы физиология, биохимия, витаминологиямен тығыз байланысты.

Оның негізгі шарттарына келесілер жатады: сыртқы орта факторларының кері әсерінен тағамдық азық-түліктерді қорғау іс-шараларын ұйымдастыру; алиментарлы аурулардың пайда болу себебін анықтау және олардың профилактикасын ұйымдастыру; мамандандырылған пәндерді оқып үйрену үшін бастапқы білімді қалыптастыру; мамандандырылған жұмыс кезінде қолдану үшін теориялық және тәжірибелік білімді қалыптастыру.

Жануарлардың салыстармалы анатомиясы, ғылым, жануарлардағы әр түрлі жүйелік топтағы құрылымының заңдылығы мен даму органдарын зерттеу. Олардың функцияларына байланысты органдардың құрылымын салыстыру.

Сүт. Оның химиялық құрамы және қасиеттері. Сүттің химиялық құрамы. Сүт полидисперсті жүйе. Физико-химиялық қасиеттері. Сүттің антибактериалды қасиеттері. Сүт өнімдерін өндірудегі физико - химиялық үрдістер.

Тамақтану кәсіпорындарын жобалау негіздері, есеп және есеп беру, диплом жұмыстары, ұлттық және шетел аспаздар технологиясы.

Азық түлік өнімдері саласының технологиясы, азық түлік өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау, есеп және есеп беру

Тағамдық өнімдерді - астық, крахмал және оны өңдеу өнімдері, тоқаш өнімдері және макарон өнімдері, балғын көкөністер, саңырауқұлақтар, жемістер және оларды өңдеу өнімдерін сақтауға қойылатын талаптар және сақтау ерекшелігі, әдістері. Бұршақ және астық дақылдары. Балық және балық өнімдері. Ет және ет өнімдері. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері. Сүт және сүт өнімдері. Тағамдық майлар. Қант, бал және кондитерлік өнімдер. Кондитерлік өнімдер. Какао-ұнтақ. Дәмдік тауарлар. Алкогольді сусындар. Татымдықтар мен дәмдік қоспалар.

Ұлттық аспаз, оның даму тарихы, технологиясының ерекшеліктері, қолданылатын ыдыстар мен инвентарьлар, тағамдардың безендірілуі мен жіберілуі, ТМД елдерінің тағам дайындау ерекшеліктері, шикізаттарды өңдеу кезіндегі технологиялық қабылдаулардың ерекшеліктері, дәстүрлі және жаңа тағамдар мен бұйымдар.

Безендіру мен жіберілуі, әлем аспазының дәстүрлері, дайындалу ерекшеліктері, тағамдар мен аспаздық өнімдерді жіберу және безендіру ережелері, әр түрлі контингентті тұрғындардың тамақтану ерекшеліктері, көне, дәстүрлі және жаңа дәстүрлер, зерттелетін тағамдар мен өнімдерге НТҚ құрасттыру, ұлттық шикізаттарды тұрғылықты жердің шикізаттарына алмастыру мүмкіндігін зерттеу.

Қырғыз, өзбек, француз, қытай, жапон аспаздарындағы тағамдардың дайындалу технологиясын зерттеу. Ұлттық және шетел аспазындағы тағамдардың сапасын анықтау.

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны:

Қырғыздардың ұлттық аспазы, Белорус аспазы, Молдова аспазы, Неміс аспазы, Ағылшын аспазы, Азия халықтарының аспазы, Жапон және Въетнам аспазындағы тағамдарды дайындаудың ерекшеліктері.

Кіріспе.Химиялық құрамы және қасиеті, балық және балық өнімдерін өндіру технологиясы. Балық өнімдерінің технологиясы. Балық денесінің құрылымы, өлшемдік-салмағы және химиялық құрамы. Балықты сойғаннан кейінгі өзгерісі. Теңіз жәндіктерініің өлшемдік салмағы және химиялық құрамы.

Сүт саласының даму тарихы. Сүт саласының дамуындағы ғалымдардың рөлі. Сырдың жалпы технологиясы. Сүт сүт өнімдерінің шикізаты ретінде. Тазалау және салқындату. Сүт және сүт өнімдерін алғашқы және механикалық өңдеу. Гомогендеу және сепарирлеу. Сүт және сүт өнімдерін жылулық өңдеу. Пастерлеу және стерилдеу. Бактериялық препараттар, бактериялық препараттарды дайындау. Сыр технологиясы. Сырлардың тағамдық және биологиялық құндылығы. Советский сырының технологиясы. Швейцарский сырының технологиясы. Балғын сырлардың технологиясы. Мәйекті және сүт қышқылды сырлардың технологиясы.

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын сәтті басқару үшін толық, анық, нысаналы, уақытылы экономикалық ақпараттар қажет. Оған шаруашылық есеп жүргізу арқылы қол жеткізуге болады.

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының шаруашылық жұмысына тауарлармен қамтамасыз ету, сақтау, ұсыну, сонымен қатар өзіндік өнім дайындау. Сондықтан есептеудің негізгі мақсатына: тауарлардың сақтауды бақылау, тауар айналымы мен кіріс туралы ақпараттарды кәсіпорын басқармасына уақытында хабарлау, тауармен қамту және оларды қолданудың нәтижелілігі жатады.

Есептеуді дұрыс және уақытылы жүргізу үшін қызметтегі адамдарға анық материалдық жауапкершілік тағайындалып, уақытында инвентаризация және тексерулер өтізіліп тұру керек. Қоғамдық тамақтандыруда негізгі жауапкершілік есепші мен өндіріс басқармасында, себебі олардан салым мөлшері, жылдық өнім бағасы және т.б. жайлы ақпараттар алынады.

Курстың мақсаты мен тапсырмалары:

Студенттерде білім мен жетістіктерді қалыптастыру:

Финанстық көрсеткіштерді бақылау (кіріс мөлшері, қаражаттың келіп түсу көздері және оларды жұмсау реті, айналым қаражаттары, капиталдық салымдар, табыс және т.б.), сатып алушылармен және тауар ұсынушылармен есеп жүргізуді бақылау, бюджетке төлемдердің уақытында келіп түсуін қадағалау;

Санақ жүргізудің сипаттамасы. Пәннің алдыға қойған мақсаты. Ет өндірісіндегі санақ жүргізуді ұйымдастыру. Өндірісті бірінші санақ жүргізудің негіздері. Ет өндірісінде санақ жүргізуінің нормативтері. Ет өндірісіндегі санау және есеп берудің тәсілдері. Шикізат айналымына есеп беру. Негізгі типтік құжаттар. Ет өндірісінде олардың қолданылуы.

Есептеу әдісінің жалпы сипаттамасы. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарындағы есептеуді ұйымдастыру негіздері. Кәсіпорындардағы алғашқылық есептеудің мәні. Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарындағы нормативті есептеу. Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарындағы есеп және есеп беру пәні және әдістері. Шикізаттың, дайын өнімнің қозғалысын есептеу. Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарындағы есеп пен есеп беруде қолданылатын негізгі типтік құжат формалар.

do.gendocs.ru/docs/index-223118.html

23.11.18

↑ [ 1] ↓

переходы:17
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі алматЫ технологиялық университетІ

Негізгі нутрицевтикті, парафармацевтикті адамның ағзасы үшін қолдану. Егер де адам ағзасында жетіспеушілік болса соларды қолдану керек.

Тағамдық жүйе химиясы (ақуыздар, көмірсулар, липидтер, минералды заттар, витаминдер және т.б.) Технологиялық ағымда сатылатын тауарлардың физико - химиялық көрсеткіштерінің өзгерісі және тағамдық жүйе компоненттері арасындағы қарым - қатынас.

Толық және тұрақты түрдегі ағзаға керекті ақуыздармен, көмірсулармен, дәрумендермен, минералды заттармен, тағамдық қышқылдармен, сулармен, ферменттермен, тағамдық және биологиялық қоспалармен.

Рационалды және жаңаша тамақтану үшін тағамдық өнімдердің басқада химиялық заттарының, ақуыздарының, көмірсуларының, липидтерінің тиімді байланысы.

Өз арасындағы қарым - қатынастардың компоненттерге әсер ету процессін басқару, өзара байланыстардың мінездемесі, Оқудың механизмінің тұрақты байланысы және макро - микронутриенттік кешендері;

Негізгі тағамда қолданатын заттар макро - микронутриенттер, яғни олар денсаулыққа, жұмыс жасау қабілетіне және адамның ұзақ өмір сүруі үшін қажет.

Тағамдық заттарды құрамындағы ақуыз, көмірсу, липид, дәрумен, минералды заттар және су мөлшері бойынша қолдану.

техникалық реттеу жүйесінің негізгі ережелерінде, сертификаттауды жүргізуде, сертификаттау ережелерімен тәртіптерін.

Оқу модулін аяқтай отырып студент мынаны меңгеруі тиіс :

білімі - қауіпсіздік және оның түрлері; қауіпсіздік көрсеткіштері; өнім сапасының көрсеткіштері; өнім сапасын жоғарылату; өнім сапасының талдау әдістері; азықтық шикізат және тамақ өнімдерінің сапасына гигиеналық және қауіпсіздік талаптары;

білу қажет:

өнім сапасын жоғарылату , бағдарлау және жобалауда өнім сапасының құрам көрсеткіштерін анықтау; өнім сапасы туралы берілген талдау әдістерін қолдану және өнім сапасыздығының себептерін

do.gendocs.ru/docs/index-223118.html?page=5

23.11.18

↑ [ 1] ↓

переходы:17
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі алматЫ технологиялық университетІ

Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы, азық - түлік өнімдеріндегі саланың технологиясы, қоғамдық тамақтандырудағы үрдістер мен аппаратар, азық - түлік өнімдерін өндірудегі құрал - жабдықтар.

Жобалауды ұйымдастыру. Жобалардың түрлері. Типтік жобаны құру. Қайта құрылыс жобасының жасалуы.

Есептеулердің негізгі нормативтері және қоғамдық тамақтандыру

кәсіпорындарының жүйесін орналастыру принциптері. Технологиялық есептеулер. Құрал-жабдықтардың технологиялық есептеулері және оларды таңдап алу. Бөлме аудандарының eceбi. Бөлмелерді функционалды белгіленуіне сәйкес жобалау шешімдері. Бөлмелерді жобалауға қойылатын жалпы талаптар.

Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы, азық-түлік өнімдеріндегі саланың технологиясы, қоғамдық тамақтандырудағы үрдістер мен аппаратар, азық-түлік өнімдерін өндірудегі құрал-жабдықтар.

Өндірістік кәсіпорындардың типтері. Ет өнеркәсібіндегі кәсіпорындардың классификациясы.

Жобаның сметалық құжаттары. Жобаның құрамы. Жобалаудың этаптары мен стадиялары.

Жобаның технологиялық бөлімін жобалау. Кәсіпорынды жобалау кезіндегі технико-экономикалық негіздемені орындау. Шикізат шығындары және дайын өнімнің шығымы бойынша есептемелер. Жаңа технологиялық құрал-жабдықтарды таңдау. Аудан көлемін есептеудің әдіс-тәсілдері. Өндірістік цехтардың компоновкасы.

Кәсіпорынның бас жобасын жобалау. Бас жоба жайлы түсінік. Бас жобаны жобалаудың негізгі принциптері. Бас жобаны графикалық безендіру.

Жобалаудың жаңа прогрессивті формалары мен әдіс-тәсілдері. Жобалауды дамыту және жетілдіру. САПР жүйесін қолдану және жасау. Типтік жобалау және өндірісті қайта жобалау. Қайта жобалау туралы түсінік. Типтік жобалау. Типтік жобаның каталогтары мен пастпорттары. Курстық және дипломдық жобалау. Жобаның құрамы. ЕСКД талаптарына сәйкес курстық және дипломдық жобалардың графикалық материалдарын безендіру.

Азық түлік өнімдері саласының технологиясы, азық түлік өнімдерінің жалпы технологиясы, тағам өндірісіндегі процесстер мен аппараттар, азық түлік өнімдері өндірісінің құрал жабдықтары.

Өнеркәсіп кәсіпорындарының жіктелуі

Жобалық-сметалық құжаттар. Жоба құрамы. Жобалаудың кезеңдері мен этаптары.

Жобаның технологиялық бөлігін жобалау. Кәсіпорынды жобалаудағы технико-эконмикалық негіздеуді орындау.

Шикізаттар шығыны мен дайын өнім шығымы бойынша есептеулер. Заманағой технологиялық құрал-жабдықтарды таңдау. Аудандарды есептеу әдістері. Өндірістік цехтарды компоновкалау.

Кәсіпорынның бас жоспарын жобалау. Бас жоспар туралы түсінік. Бас жоспарды жобалаудың негізгі қағидалары. Бас жобаны графикалық рәсімдеу. Жаңа прогрессивті жобалау формалары мен әдістері. Жобалаудың дамуы және жетілдірілуі. Типтік жобалау және істегі кәсіпорындарды қайта құрастыру. Қайта құрастыру туралы түсінік. Типтік жобалау. Типтік жобалардың каталогтары және паспорты. Курстық және дипломдық жобалау. Жоба құрамы. Курстық және дипломдық жобалардың графикалық матеиалдарының ЕСКД талаптарына сәйкес рәсімделуі.

Азық түлік өнімдерінің тауартануы, тамақтану физиологиясы, азық түлік өнімдері саласының технологиясы, қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру және сервис

Тұрғындардың тамақтануы мен денсаулығының әлеуметтік-экономикалық проблемалары. Адамның тамақтануы туралы ғылым. Тамақтанудың негізгі теориялары. Тамақтанудың альтернативті теориялары. Тамақтану және лиментарлы аурулар. Ақыл ой еңбегімен айналысатындардың тамақтануы. Зиянды жағдайда жұмыс істейтіндердің тамақтануы. Балалардың тамақтануы.

Студенттердің тамақтануы. Жүкті және емізетін әйелдердің тамақтануы. Геродиеталық тамақтану. Диеталық тамактану. Диета сипаттамалары. Емдік диета және тамақтану режимдерін құрастыруға қойылатын ғылыми талаптар. Нөмірлік диеталардың сипаттамасы. Химиялық аялауды қамтамасыз ететін технологиялық қабылдаулар. Механикалық аялауды қамтамасыз ететін технологиялық қабылдаулар. Еттен, құс етінен, балықтан, көкөністерден, жармалардан, бұршақтылардан, макарон өнімдерінен, ірімшіктен, жұмыртқадан, субөнімдерден, көжелер, соустар, салқын тағамдар, басытқылар, тәтті диеталық тағамдар дайындау.

Мәзір құрастыру және №1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 15 диеталардың энергетикалық құндықтарын есептеу.

Банкідегі консервілердің ассортименті. Термоөңдеу. Балаларға арналған және диеталық консервілерді өндірудің ерекшеліктері. Ет және ет өнімдерін сублимация тәсілдері арқылы кептіру. Ет өндірісінің дамуындағы негізгі этаптар және олардың ғылыми түрдегі жетістіктері. Бастапқы шикізаттың технологиялық өндіру кезеңіндегі физико - химиялық, биохимиялық және механикалық өзгерістері. Стандарт, сапасын тексеру және өндірілген өнімнің сапасын анықтау тәсілдері.

Сүт және сүт өнімдерінің жалпы технологиясы. Сүт сүт өнімдерінің шикізаты ретінде. Сүттің тағамдық және биологиялық құндылығы. Дайындалатын сүтке қойылатын талаптар. Сүт және сүт өнімдерін алғашқылық және механикалық өңдеу. Сүтті алғашқылық өңдеу және тасымалдау. Сепарирлеу. Гомогендеу. Сүт және сүт өнімдерін жылулық өңдеу. Балалар тамақтануына арналған сүт өнімдері мен консервілерінің технологиясы.

Жылқы, түйе, қой еттерін бөлшектеу және сойыс ерекшеліктері. Жылқы, түйе, қой еттерінің функционалды-технологиялық қасиеттерін зерттеу. Жылқы, түйе, қой еттерінің тағамдық құндылығы және құрамы. Ұлттық ет өнімдерінің ассортименті. Ұлттық ет өнімдерінің технологиясы. Жылқы, түйе, қой еттерінен жаңа заманға сай ет өнімдерінің технологиясын жасау.

Сүт шикізаттарының барлық түрін рационалды қолдану. Бие, түйе, ешкі, және қой сүттерінің құрамы мен қасиеттері. Ұлттық сүт өнімдерінің ассортименті. Ұлттық сүт өнімдерінің рецептураларын ғылыми негіздеу. Әр түрлі ауыл шаруашылығындағы мал сүттерінің негізінде ұлттық сүт өнімдерін өндіру технологиясы. Ұлттық сүт өнімдерінің өндірісіндегі технологиялық режимдерді зерттеу. Ұлттық сүт өнімдерін өндіруде қолданылатын бактериалды дақылдардың қасиеттері мен құрамын зерттеу. Ұлттық сүт өнімдерінің тағамдық, биологиялық, және энергетикалық құндылығы.

Ұлттық сүт өнімдерінің биотехнологиясындағы жаңа тенденциялар.

do.gendocs.ru/docs/index-223118.html?page=2

23.11.18

↑ [ 1] ↓

переходы:17
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі алматЫ технологиялық университетІ

Курсты меңгерудің негізгі мақсаты маманды резина компоненттерінің негізгі және дайындау Основной задачей изучения курса является подготовка специалиста, владеющего знаниями: свойства основных и перспективных компонентов резин, механизм процессов, протекающих при изготовлении резины.

Пәнді игеріп қолдану үшін химиялық және өндірістік экологияны, жалпы химиялық технологияның, катализаторлар дайындау технологиясын және витаминдер мен БАЗ химиясын білу қажет.

Тамақ өнеркәсібінің ағын суларын тазалау әдістері пәнін оқу үшін студенттердің төмендегі пәндер бойынша арналуы білімдері болуы керек: жалпы экология, табиғатты пайдалану экологиясы, бейорганикалық химия,.

Тағам өндірісіндегі химиялық заттарды барынша көп пайдаға асыру, суқоймаларға қалдық заттарды тастауды шектеу, су ресурстарын ұтымды пайдалану өнеркәсіп жұмысының алға басуына мүмкіндік туғызады. Қазіргі уақытта осы бағытта көптеген жұмыстар, ұтымды (рационалды) технология зерттелуде, ақаба суларды тазалаудың тиімді әдістері енгізілуде. Бірақ, тазалау әдістерінің және бақылаудың толық орындалмауынан кейбір өндірістің ақаба суларында көп мөлшерде бейорганикалық қосылыстар кездеседі. Осы пәнде біздің елдің және шет елдік мамандардың тәжірибесін жүйелеп, гидросфераны зиянды бейорганикалық заттармен ластаудан қорғау жөніндегі мәселелерді талдап қорытындылады.

Аталған пәнді игеру үшін жалпы химияның атом құрылысы, химиялық байланыс, химиялық термодинамика, термохимия. бөлімдерін, физикалық химия пәнінің барлық бөлімдерін, жоғары математика, жалпы химия курсы, информатика пәндерін білу қажет.

Курс бағдарламасы студенттерді жәй және күрделі химиялық қосылыстарды өндіруінің инновациялық технологиясымен, биогендік элементтердің тұрақты изотоптарын өндіруімен таныстыру және игерту қажет. Бұл курста химилық өндірісінің экологиялық мәселелерін тиімді шешу жолдары қарастырылады.

ӨҚН курсы өндірісте жұмыс атқаратын жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге икемделген маман дайындауға арналған.

do.gendocs.ru/docs/index-223118.html?page=9

23.11.18

↑ [ 1] ↓

переходы:17
Қазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі алматЫ технологиялық университетІ

Нан өнімдері технохимиялық бақылау, дәнді өңдеу және сақтау технологиясы, метрология, стандартизация және сертификация, өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы

Дән өндірістерінің перспективті жетілдіру және жағдайы және егін шаруашылығы. Қазақстан Республикасының егін шаруашылығының дамуы мен жағдайы. Астықтың морфологиясы және анотомиясы. Астықтың технологиялық қасиеттері және стандарты.

Жоғары математика, информатика, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау, өңдеу өндірісінің жалпы технологиясы, тағам өнімдерінің теориялық негіздері, астық биохимиясы.

Спирт технологиясы, ликер-арақ өндіру технологиясы, шарап өндірудің технологиясы, астық өңдеу және элеваторлар ,астық өңдеу мекемелерін ААЖЖ негізінде жобалау.

Жүзім шаруашылығы жағдайы мен оны жетілдіру міндеттері. Жүзім түрлерінің жалпы мәліметтері. Жүзім өсімдігінің жетілуімен дамуының ерекшеліктері. Жүзім өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері. Вегетациялық фазалары. Жүзім сұрыптарын іріктеу. Жүзімді көбейту және оны отырғызу материалында өсіру. Жүзім өсірушілерінің прогрессивті жағдайы. Отырғызу нұсқасы және қатарлардың формасы. Жүзімнің перспективтік және жаңа сұрыптары. Жүзімнің асханалық және технологиялық сұрыптары. Жүзімнің құрамында кездесетін зиякестер және ауру түрлері, олармен күресу әдістері.

Жоғары математика, информатика, биохимия, өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану технологиясы, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау, өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы, өңдеу өндірістерінің теориялық негіздері және т.б.

Астық өңдеу және элеваторлар, астық өңдеу мекемелерін ААЖЖ негізінде жобалау, элеваторлар технологияс, ұн өндірісі технологиясы, жарма өндіру технологиясы.

Астықты кептірудің техникасы мен технологиясын оқып үйрену, кептіргіштердің құрылымдары, жылуды өткізу әдістері, астық қабатының қаупі, энергетика ресурстарының шығымы негізінде қалыптасады.

Нан биохимиясы, тағамдық химия, өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау, және өңдеу өндірісінің жалпы технологиясы, өңдеу өндірісінің теориялық негіздері, және т.б

Нан өнімдерін технохимиялық бақылау, метрология, стандарттау және сертификация, өңдеу өндірісінің арнайы технологиясы,

нан, макарон және кондитер өнімдерін өндіру мекемелерін ААЖЖ негізімен жобалау, тағамдық құндылығы жоғары өнімдердің технологиясы.

Нан өндірудің технологиялық процесстерінің негізгі кезеңдері. Нан және нан өнімдерінің түрлері. Нан өндірісі өнімдерінің сапасын бақылау және негізгі шектеулері. Бидай және қара бидай ұнының наубайханалық қасиеттері. Ашыту кезінде жүретін процесстер. Қамыр құрамындағы жеке рецептуралық компоненттерінің мөлшерлік қатынасы және ролі. Өнімдерді бөлшектеу және пісіру. Қамыр дайындамалары пісіруде жүретін процесстер. Нанды сақтау. Нанды сақтауда жүретін процесстер. Нан шығымы.

Спирт технологиясы, ликер-арақ өндірісінің технологиясы, ашыту өндірісі және шарап өңдеу мекемелерін ААЖЖ негізінде жобалау.

Этил спирті, оны қабылдау және сақтау. Физико-химиялық қасеттері. Ректификті этил спиртінің сипаттамасы. Суды әкті-содалы түрде жұмсарту. Су деминерализациясы. Арақ дайындау.

Арақ түрлері. Су-спиртті ерітінділердің құрылымы. Су-спиртті қоспаларды есептеу. Іріктеулерді дайындау әдістері. Іріктеулерді сүзгілеу. Іріктеулерді белсенді көмірмен өңдеу. Ликер-құю өндірісінің өсімдік түріндегі шикізаттар. Спиртті шырындарды дайындау. Принципті технологиялық нұсқа. Спиртті тұнбаларды дайындау.

Астық өңдеу және элеваторлар, астық өңдеу мекемелерін ААЖЖ негізінде жобалау,

ұн өндірісі технологиясы, жарма өндіру технологиясы.

Қазақстанда элеватор өндірісінің дамуы мен жетілуінін қойма қабырғаларымен түбіне астықтан түсетін қысым. Астық партияларының қалыптастыру технологиясы. Астықты орудан кейін қабылдау және өңдеу технологиясы. Астық қоймалары мен механикаландырылған жұмыс орындары. Элеватордың конструкциялары мен жобалары. Элеватордың есептеу жұмыстары. Қазіргі заманғы элеватордың технологиялық ерекшеліктері. Тұқымды өңдеу цехтары мен зауыттары. Астықты өңдеу өнімдерін сақтау қоймалары мен реализациялық базалар. Элеватордың технологиялық процесстерін ұйымдастыру.

Арнайы дайындалған ұн бұйымдарының технологиясы, нан, макарон және кондитер өнімдерін өндіру мекемелерін АЖЖ негізімен жобалау, тағамдық құндылығы жоғары өнімдердің технологиясы.

Макарон өнімдерінің классификациясы. Негізгі және қосымша шикізаттар. Шикізаттар қасиеттеріне қарай сақтау және өндіріске дайындау талаптары.Макарон өнімдер өндірісінің жеке кезең процесстерін белгілеу және оның ағымдылығы: Қамыр илеу, престеу, қалыптастыру, шикізат өнімдерін бөлу, макрон өнімдерін кептіру және суыту, реттеу және қаптау.

Шикізатты қабылдау және сақтау. Шикізатты өңдеуге дайындау. Шикізаттың су-жылуын өңдеу. Ферменттер. Қайнатылған массаның қанықталуы. Спиртті ашытқы. Сусланың ашуы. Ашытқыдан спиртті бөліп алу және тазалау. Қалдық өнімдерін қолдану өндірісі.

Мотвацияның жалпы жағдайы. Нанотехнология өнімдерін зерттеу үшін қолданылатын аппараттар мен жабдықтар. Нанотехнология өндірісіндегі өнімдерді теориялық негізінде зерттеу. Нанотехнология өндірісіндегі өнімдерді есептік түрде зерттеу.

Шарап өндірістерінің шикізаттары мен факторлары және оның құрамына әсері. Жүзімнің химиялық құрамының жалпы көрсеткіштері. Шараптың классификациясы. Жүзімді өңдеудің типтік және технологиялық жобасы. Спиртті ашыду бақылау. Әртүрлі шарап өндіру кезінде жүретін негізгі процесстер. Игристі шарап өндіру кезіндегі биохимиялық процесстер. Коньяк технологиясының ерекшеліктері.

Қайта өңдеу өндірістерінің теориялық негіздері мен жалпы технологиясы, технологиялық машиналар мен жабдықтар, қайта өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы

Микробиология, биохимия, өсімдік өнімдерін өңдеу және сақтау, қайта өңдеу өндірістерінің теориялық негіздері мен жалпы технологиясы

Сыра өндірісі шикізаттары. Арпаны қабылдау, тазалау, сұрыптау және тасымалдау. Арпаны суға бөктіру. Арпа өнуі. Уытты кептіру. Уыттың арнайы типтары мен басқа да дәнді дақылдардан алынған уыт. Сусло өндірісі: уытты ұнтақтау, үгіту, кептелуді фильтрлеу, суслоны қайнату, суыту және ашытуға дайындау. Ашу жөнінде қазіргі заманғы түсінік, Қосымша ашыту теориялық негіздері. Сыраны ағарту әдістері.

do.gendocs.ru/docs/index-223118.html?page=3

rss