Фінансова звітність бюджетних установ за 2017 рік: звітуємо за новими формами

Традиційно нові форми фінансової звітності були затверджені в останні дні грудня. Тому фактично у бухгалтерів не залишилося навіть часу, щоб їх проаналізувати і вивчити. А Казначейство і Мінфін за допомогою бухгалтерів вже виявили деякі неточності щодо ув'язки показників, і ми вже на порозі нових змін в тільки що затверджені нормативно-правові акти. Отже, відповімо на найпоширеніші питання

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну України від 28.02.2017 р № 307 , Викладено в новій редакції наказом Мінфіну від 29.11.2017 р № 976 (Далі - Порядок № 307 ). Оновлені форми річної фінансової звітності наведені в додатках 1-4 до НП (С) БОДС 101 «Подання фінансової звітності».

Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5-дс) затверджені наказом Мінфіну від 29.11.2017 р № 977 . Також Мінфін наказом від 28.12.2017 р № 1170 затвердив Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб'єктів державного сектора (далі - Методрекомендації № 1170 ). Отже, розглянемо питання, що виникли при заповненні форм річної фінансової звітності.

Баланс (Форма № 1-ДС)

В якому рядку Активу Балансу відображати вартість грошових документів (поштових марок)?

ВІДПОВІДЬ: До інших грошових коштів установи віднесені грошові документи (в національній та іноземній валютах), що знаходяться в касі установи: поштові марки, оплачені проїзні документи, путівки в санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, грошові кошти, що містяться в акредитивах, чекових книжках і в інших грошових документах і т.п. (П. 2.6 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.04.2014 р № 372 ).

Поштові марки враховують на субрахунку 2213 «Грошові документи в національній валюті». У Балансі (Форма № 1-ДС) їх відображають в рядку тисяча сто шістьдесят одна «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в національній валюті, в тому числі в касі» (див. Лист Мінфіну від 28.03.2017 р № 35220-06-5 / 8303 , Далі - Лист № 35220 ).

Чи потрібно відображати в рядку 1200 Балансу суму витрат на передплату періодичних видань, здійснених в листопаді 2017 роки?

ВІДПОВІДЬ: Для обліку здійснених у звітному періоді витрат, що підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (в т.ч. передплата періодичних видань на наступний бюджетний рік) призначений субрахунок 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів». Зауважимо: Казначейство вважає, що витратами майбутніх періодів слід визнавати тільки витрати, здійснені в поточному бюджетному році, що підлягають віднесенню до витрат у наступному бюджетному році (а не в межах одного бюджетного року).

Залишки c субрахунку 2911 за станом на 31.12.2017 відображаються в рядку 1200 Балансу «Витрати майбутніх періодів» (див. Лист № 35220 ).

В якому рядку Балансу необхідно відображати кредиторську заборгованість, яка числиться за підзвітними особами?

ВІДПОВІДЬ: План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2013 р № 1 203 (Далі - План рахунків № 1203 ), Не передбачає окремого субрахунку для обліку даної кредиторської заборгованості. Тому не залишається нічого іншого, як відобразити кредиторську заборгованість, яка числиться за підзвітними особами (кредит субрахунка 2116) в рядку 1575 «Інші поточні зобов'язання».

Звіт про фінансові результати (Форма № 2-дс)

Які витрати проставляти в розділі II Форми № 2-дс: касові - з бюджетної звітності або визнані в бухобліку?

ВІДПОВІДЬ: У рядках 2420-2520 р. II «Витрати бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету» Звіту про фінансові результати відображаються суми витрат кошторису розпорядників бюджетних коштів в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний період (за 2017 рік) і за попередній (у звіті за 2017 рік не заповнюють, оскільки річна фінансова звітність згідно Порядку № 307 заповнюється вперше).

Саме формулювання «суми витрат кошторису» наштовхує бухгалтерів на думку, що в даному розділі повинні бути відображені касові видатки за методологією складання бюджету (кошторису). Однак Порядок № 307 не містить такого припису. Фахівці ж Казначейства і раніше підкреслювали, що підсумок показників р. II Форми № 2-дс - рядок 2520 «Всього» повинна дорівнювати рядку 2380 «Всього витрат» р. I цієї ж форми.

Отже, в р. II Форми № 2-дс відображаються визнані в бухобліку витрати відповідно до НП (С) БОДС 135 «Витрати», а не касові видатки з бюджетної звітності.

Нагадаємо: при заповненні даного розділу Форми № 2-дс за 2017 рік потрібно керуватися БКУ , Наказами Мінфіну України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р № 11 (Далі - Наказ № 11 ), Від 02.12.2014 р № 1195 (Далі - Наказ № 1195 ).

Чи необхідно бюджетним установам заповнювати розділ ІІІ Форми № 2-дс?

ВІДПОВІДЬ: У рядках 2530-2790 р. III «Виконання бюджету (кошторису)» Звіту про фінансові результати відображають інформацію про виконання бюджету (кошторису) органи Казначейства і державних цільових фондів. Тому бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів) р. III Форми № 2-дс не заповнюють.

В даному розділі відображають інформацію про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків та кредитування бюджету в порівнянні з затвердженими показниками плану на звітний рік і остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін (за загальним фондом) і плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3-дс)

Доходи і витрати необхідно заповнювати в розділі I «Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності» Форми № 3-дс?

ВІДПОВІДЬ: Особливості заповнення даного розділу Звіту про рух грошових коштів визначено Порядком № 307 , А зв'язок між показниками Звіту приведена в Методрекомендациях № 1170 .

Операційна діяльність, відповідно до Порядком № 307 , Включає наступні види надходжень:

 • бюджетні асигнування (крім цільового фінансування), спрямовані на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень і утримання апарату;
 • надходження від надання послуг (виконання робіт);
 • від продажу активів (крім необоротних активів);
 • інші надходження від обмінних операцій;
 • податкові та неподаткові надходження, трансферти, надходження до державних цільових фондів;
 • інші надходження від необмінних операцій, включаючи надходження від безкоштовно отриманих активів, робіт (послуг), в т.ч. надходження в натуральній формі;
 • інші надходження, що включають грошові кошти, отримані суб'єктом державного сектору в тимчасове розпорядження, що підлягають подальшому розподілу, виплати працівникам, перерахування за призначенням.

Витрати від операційної діяльності включають:

 • витрати на виконання бюджетних програм;
 • витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт);
 • витрати, пов'язані з реалізацією активів;
 • інші витрати за обмінними операціями;
 • трансферти;
 • інші витрати по необмінним операціями: інші витрати (використання грошових коштів, отриманих у тимчасове розпорядження, на подальше їх розподіл, виплати працівникам, перерахування за призначенням).

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності (рядок 3195) дорівнює різниці між доходами (рядок 3095 «Всього надходжень від операційної діяльності») і витратами (рядок 3190 «Всього надходжень від операційної діяльності»).

Чи включати надходження в натуральній формі в розділ I «Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності» Форми № 3-дс?

ВІДПОВІДЬ: Із самої назви Форми № 3-дс видно, що вона призначена для відображення руху грошових коштів. Але безоплатні надходження активів, робіт, послуг до таких не належать, хоча їх надходження і витрачання відображають на реєстраційному спеціальному рахунку.

Відповідно до Порядком № 307 , В рядку 3045 «Інші надходження від необмінних операцій» відображають ті надходження від операційної діяльності, які не включені до попередніх статей 3020-3040 Звіту про рух грошових коштів. Зокрема, це і надходження від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг), в т.ч. надходження в натуральній формі.

Разом з тим в кінці Форми № 3-дс є два рядки (без номера, позначені як «* Довідково»), призначені для відображення надходжень і витрат в натуральній формі.

Отже, буквально читаючи норми Порядку № 307 , Можна зробити наступний висновок: надходження в натуральній формі повинні враховуватися в рядку 3045 Форми № 3-дс, а також відображатися в кінці форми довідково. Хоча надходження в натуральній формі ніяк не можна назвати коштами, але на спеціальному реєстраційному рахунку їх відображають в цілях обліку даних операцій при виконанні бюджету.

Де відображати реалізацію (продаж запасів) в Формі № 3-дс?

ВІДПОВІДЬ: Надходження від продажу запасів відображають у р. I «Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності» Форми № 3-дс. Адже відповідно до Порядком № 307 в рядку 3010 "Надходження від продажу активів» відображаються грошові кошти від реалізації матеріальних активів (крім необоротних активів).

В якому розділі Форми № 3-дс заповнювати цільове фінансування і витрати, спрямовані на придбання необоротних активів та їх реалізацію?

ВІДПОВІДЬ: Цільове фінансування, за рахунок якого придбали необоротні активи, і дохід, отриманий від їх реалізації, відображають в р. II «Рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності» Форми № 3-дс.

згідно Порядку № 307 , До надходжень від інвестиційної діяльності підпадають:

 • цільове фінансування;
 • надходження від продажу фінансових інвестицій (акцій, часток, боргових зобов'язань)
 • надходження від продажу основних засобів (крім доходів від продажу майна, які зараховуються до бюджету), інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, довгострокових біологічних активів. До речі, з огляду на норми Порядку № 307 , Сюди ж потрапляють і доходи від продажу інших необоротних матеріальних активів.

Чи потрібно показувати в Формі 3-дс грошові документи (марки), з огляду на ув'язку показників залишків на початок і кінець року з даними рядків Балансу (щодо залишків грошових коштів на рахунках і їх еквівалентів)?

ВІДПОВІДЬ: Якщо керуватися таблицею увязок показників фінансової звітності з Методрекомендацій № 1170 , То:

 • рядок 3405 «Залишок коштів на початок року» графи 3 Форми № 3-дс повинна бути дорівнює підсумку рядків 1160, 1 165, 1 170, 1 175 графи 3 Балансу;
 • рядок 3425 «Залишок коштів на кінець року» графи 3 Форми № 3-дс повинна бути дорівнює підсумку рядків +1160, тисячі сто шістьдесят п'ять, 1170, 1175 графи 4 Балансу.

Однак згідно з роз'ясненнями Казначейства при такій ув'язці показників не потрібно враховувати залишки грошових документів (у еквіваленті грошових коштів), зокрема, в еквіваленті вартості поштових марок. Це пов'язано з тим, що в Формі № 3-дс відображають саме рух грошових коштів (а не грошових документів).

Звіт про власний капітал (Форма № 4-дс)

Де відображати технічну проводку по відновленню внесеного капіталу за станом на 01.01.2017?

ВІДПОВІДЬ: Станом на 01.01.2017 залишки зі старих субрахунків були перенесені на нові, певні Планом рахунків № 1203 , Відповідно до Методичних рекомендацій в порівнянні субрахунків бухгалтерського обліку та переносу залишків, затвердженими наказом Мінфіну від 21.12.2016 р № 1127 . Внаслідок такого перенесення була спотворена сума внесеного капіталу та накопичених фінансових результатів, і тому бюджетні установи робили технічну проводку для відновлення внесеного капіталу (на суму нарахованого до 01.01.2017 зносу): Дт 5512 Кт 5111.

Нагадаємо: дані про рух власного капіталу показують в графах 3-9 в дужках або зі знаком «мінус», якщо ці показники тягнуть за собою зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

Вказану операцію відображають у Звіті про власний капітал (Форма № 4-дс) як зміни в капіталі протягом звітного бюджетного року в рядку 4030 «Інші зміни»:

 • в графі 3 цього рядка відображають суму коригування з «плюсом»;
 • в графі 5 цього рядка відображають суму коригування з «мінусом».

Які дані вказувати в рядку «Інші зміни» графи 5 Форми № 4-дс, пов'язані з коригуванням залишку на початок року?

ВІДПОВІДЬ: У рядку 4030 «Інші зміни» Форми № 4-дс графи 5 показують, зокрема, коригування фінансового результату, пов'язані з:

 • отриманням (передачею), списанням основних засобів (далі - ОЗ) і нематеріальних активів в межах одного суб'єкта управління;
 • включенням поточних витрат, здійснених в попередніх періодах до первісної вартості ОЗ і нематеріальних активів;
 • реалізацією запасів, придбаних в попередні роки;
 • списанням нестач запасів, придбаних в попередні роки;
 • списанням дебіторської, депонентської та кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, та ін.

Чи не буде задвоєння показників у Формі № 4-дс, якщо в ній будуть фігурувати однакові суми цільового фінансування і внесеного капіталу, сформовані при зарахуванні об'єктів до складу необоротних активів?

ВІДПОВІДЬ: Ні, задвоєння сум в цьому випадку не може бути. Адже дані про рух власного капіталу, які призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу, показують в графах 3-9 Форми № 4-дс в дужках або зі знаком «мінус».

Тому збільшення суми цільового фінансування (при його отриманні) показують в графі 8 Форми № 4-дс з «плюсом», а зменшення (при зарахуванні об'єкта до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів) - з «мінусом».

Збільшення ж суми внесеного капіталу відображається в графі 3 Форми № 4-дс при зарахуванні об'єктів до складу необоротних активів - з «плюсом», а в разі вибуття (списання) - з «мінусом».

Яку інформацію відображати в статтях «Збільшення капіталу в підприємствах» і «Зменшення капіталу в підприємствах»? Чи повинні бюджетні установи заповнювати ці рядки?

ВІДПОВІДЬ: У рядку 4210 «Збільшення капіталу в підприємствах» наводять дані про збільшення капіталу внаслідок операцій з отримання в сфері управління суб'єкта державного сектору підприємств державного, комунального сектора економіки, збільшення розміру власного капіталу підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, і придбання фінансових інвестицій.

У рядку 4220 «Зменшення капіталу в підприємствах» показують дані про зменшення капіталу в підприємствах внаслідок операцій з вилучення зі сфери управління суб'єкта державного сектору підприємств державного, комунального секторів економіки, зменшення розміру власного капіталу в підприємствах, що належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, і вибуття фінансових інвестицій .

Отже, дані операції можуть бути відображені тільки у фінансовій звітності суб'єктів управління державним (комунальним) майном, що мають у підпорядкуванні державні (комунальні) підприємства.

Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5-дс)

В якій графі Форми № 5-дс відображати нараховані суми амортизації на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи протягом звітного періоду?

ВІДПОВІДЬ: У розділі I «Основні засоби» Форми № 5-дс суми нарахованої амортизації відображають в розрізі груп основних засобів - в графі 12 «Нарахована амортизація за звітний рік».

Яку інформацію необхідно вказувати в графах 7-10 розділу I Форми № 5-дс?

ВІДПОВІДЬ: Ці графи призначені для відображення вибуття і надходження необоротних активів. Тому надходження необоротних активів відображають у Формі № 5-дс:

 • в графі 9 «Надійшло за рік: первісна (переоцінена) вартість» - це збільшення первісної вартості в зв'язку з зарахуванням об'єктів до складу необоротних активів у разі їх придбання та безкоштовного отримання за операціями внутриведомственной передачі, отримання благодійних грантів і дарунків, в зв'язку з реконструкцією , добудовою, дообладнанням;
 • в графі 10 «Надійшло за рік: знос» - це збільшення суми зносу, переданого суб'єкту державного сектору в разі безкоштовного одержання необоротних активів від іншого суб'єкта державного сектору.

Вибуття (списання, реалізацію, безкоштовну передачу) необоротних активів відображають у Формі № 5-дс:

 • в графі 7 «вибуття за звітний рік: Первісна (переоцінена) вартість» - це Зменшення початкової вартості в зв'язку зі списанням об'єктів як непригодна, безоплатної передачі (внутриведомственной), реалізацією (продажем) об'єктів, вибуття в разі крадіжкі або недостачі. Такоже в Цій графі відображають вибуття об'єктів ОЗ в разі, если смороду НЕ відповідають крітеріям Визнання, зазначеним в п. 1 р. ІІ НП (С) БОДС 121 "Основні засоби";
 • в графі 8 «Вибуття за звітний рік: накопичена амортизація» - це зменшення суми накопиченої амортизації в разі вибуття необоротного активу або його безкоштовної передачі суб'єкту державного сектору.

Які дані вказувати в графах 17-18 «Діапазон корисного використання» розділу I Форми № 5-дс?

ВІДПОВІДЬ: У графах17-18 Форми № 5-дс проставляють:

 • в графі 17 «Діапазон корисного використання: від" - найменший термін корисного використання, визначений бюджетною установою для відповідної групи основних засобів (необоротних активів);
 • в графі 18 «Діапазон корисного використання: від" - найбільший термін корисного використання, визначений бюджетною установою для відповідної групи основних засобів (необоротних активів).

Більшість бюджетних установ використовують при нарахуванні амортизації Типові строки корисного використання основних засобів суб'єктів державного сектора, наведені в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затвердженим наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р № 11 (Далі - Типові терміни ).

Дані граф 17 і 18 слід заповнювати незалежно від того, застосовує бюджетна установа Типові терміни або при наявності належних обґрунтувань встановило інші строки корисного використання.

Світлана ЛИСТРОВА,

бухгалтер-експерт

Чи потрібно відображати в рядку 1200 Балансу суму витрат на передплату періодичних видань, здійснених в листопаді 2017 роки?
В якому рядку Балансу необхідно відображати кредиторську заборгованість, яка числиться за підзвітними особами?
Чи включати надходження в натуральній формі в розділ I «Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності» Форми № 3-дс?
Де відображати реалізацію (продаж запасів) в Формі № 3-дс?
В якому розділі Форми № 3-дс заповнювати цільове фінансування і витрати, спрямовані на придбання необоротних активів та їх реалізацію?
Які дані вказувати в рядку «Інші зміни» графи 5 Форми № 4-дс, пов'язані з коригуванням залишку на початок року?
Яку інформацію відображати в статтях «Збільшення капіталу в підприємствах» і «Зменшення капіталу в підприємствах»?
Чи повинні бюджетні установи заповнювати ці рядки?